Eldre varemerkeregistreringer: praksis som gjelder «hele klassen» og «generelle salgstjenester»

20. desember 2017: Fra januar 2018 vil Patentstyret i visse tilfeller ta kontakt med innehavere av allerede registrerte varemerker og kreve at varefortegnelsen blir presisert. (NB: NY INFORMASJON 8. mars 2018 - se lenken i nyheten)

NB: Ny informasjon 8. mars 2018.

Patentstyret går tilbake til gammel praksis for «hele klassen» og generelle salgstjenester

 


Dette skrev vi 20. desember 2017:

Eldre varemerkeregistreringer: ny praksis som gjelder «hele klassen» og «generelle salgstjenester»

Hvorfor gjør vi dette?

Innehaveren av en varemerkeregistrering er ansvarlig for at varefortegnelsen er i samsvar med den til enhver tid gjeldende versjon av den internasjonale ordningen for klassifikasjon av varer og tjenester, kalt Nice-avtalen.

Det er i dag et krav om at varefortegnelsen i varemerkesøknader og –registreringer er klar og entydig.

Tidligere har det vært mulig å registrere varemerker for «Hele klassen» og salg generelt. Dette er uklare angivelser som gjør det vanskelig for andre, inkludert saksbehandlerne i Patentstyret, å fastslå hvilket vern registreringen har.

Praksisendringen innebærer at Patentstyret kan ta kontakt med innehaver og kreve at en varefortegnelse som ikke er tilstrekkelig klar og entydig, blir presisert. Dette vil vi gjøre hvis den gamle registreringen er et mulig hinder for at en varemerkesøknad kan innvilges etter varemerkeloven § 16 bokstav a.

Den nye praksisen gjelder både ved behandlingen av nasjonale varemerkesøknader, internasjonale registreringer der Norge er utpekt, samt for innsigelsessaker og krav om administrative overprøvinger.

Hva skjer hvis Patentstyret krever presisering av varefortegnelsen?

Du vil få frist på én måned til å endre varefortegnelsen slik at den er i samsvar med gjeldende Nice-avtale. Hvis du ikke svarer innen fristen, vil vare-/tjenestefortegnelsen «hele klassen» endres til å være gjeldende klasseoverskrift for den/de aktuelle klassene. Patentstyret vil deretter vurdere om registreringen er til hinder for å registrere søknaden etter varemerkeloven § 16 bokstav a.

Hvis registreringen gjelder upresise salgstjenester i klasse 35 og samtidig har konkrete varer i andre klasser, vil salgstjenestene i klasse 35 bli begrenset til å gjelde de konkrete varene i registreringen. Patentstyret vil deretter vurdere om registreringen er til hinder for å registrere søknaden etter varemerkeloven § 16 bokstav a.

Hvis registreringen gjelder upresise salgstjenester i klasse 35 og registreringen ikke omfatter konkrete varer i andre klasser, vil registreringen ikke bli vurdert som et hinder for varemerkesøknaden som er til behandling. Hvis du ikke svarer innen fristen, men likevel mener at registreringen er til hinder for å innvilge den nyeste søknaden, er det mulig å sende inn innsigelse eller kreve administrativ overprøving av registreringen dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Husk å oppdatere varefortegnelser ved behov

Patentstyret benytter samtidig anledningen til å be innehavere om å gå gjennom varefortegnelser i eldre registreringer (ved fornyelser og ellers), og ved behov sende Patentstyret ny, presis varefortegnelse.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: